برخی دوره های برگذار شده

اپراتوری جرپقیل خطوط انتقال نفت اصفهان اردیبهشت 1401
ریگری جرثقیل بندرعباس شرکت مبین سازه خرداد 1401
ایمنی و اپراتوری جرثقیل. پتروشیمی مرجان عسلویه خرداد 1401
ایمنی جرثقیل و لیفتراک شرکت زر گلپایگان تیر 1401
اپراتوری و ریگری جرثقیل ماشین سازی ویژه تیر 1401